5&10 km Results
Finish times furnished by Race Central
Race results posted by runnersimage.net and racedayresults.net
Race date is 2007 / 07 / 04

July 4th La Palma Fitness Run For Fun

Eli Rodriguez 
23 
 
00:33:04 
77 
10 Run  
Alex Cortes 
34 
 
00:37:02 
137 
10 Run  
Eukyo Chung 
45 
 
00:37:07 
26 
10 Run  
Mark Mantel 
40 
 
00:38:04 
53 
10 Run  
John Woscek 
18 
 
00:38:17 
90 
10 Run  
Scott Broberg 
52 
 
00:38:56 
20 
10 Run  
Jose Gallardo 
42 
 
00:39:23 
10 Run  
Jim Macleod 
41 
 
00:40:28 
138 
10 Run  
William Castillo 
41 
 
00:40:44 
103 
10 Run  
10 
Ludi Valdez 
21 
 
00:40:49 
108 
10 Run  
11 
Chuck Fieland 
48 
 
00:40:54 
106 
10 Run  
12 
Dwight Wilson 
32 
 
00:41:02 
134 
10 Run  
13 
Fidel Diaz 
50 
 
00:41:30 
34 
10 Run  
14 
Diane Mendoza 
24 
 
00:41:35 
128 
10 Run  
15 
Phil Avalos 
42 
 
00:41:59 
126 
10 Run  
16 
Chuck Sohaskey 
45 
 
00:42:13 
142 
10 Run  
17 
Amanda Stephens 
21 
 
00:42:34 
129 
10 Run  
18 
Judy Blando 
48 
 
00:42:41 
17 
10 Run  
19 
Chuck Pinkston 
46 
 
00:42:43 
151 
10 Run  
20 
Melanie Luevano 
16 
 
00:43:11 
113 
10 Run  
21 
Ryan Campbell 
34 
 
00:43:29 
116 
10 Run  
22 
Alice Perez 
16 
 
00:43:47 
100 
10 Run  
23 
Mike Wilson 
32 
 
00:44:10 
135 
10 Run  
24 
Graham Traylor 
44 
 
00:44:59 
127 
10 Run  
25 
Emmett Rahl 
36 
 
00:45:27 
10 Run  
26 
Denise Nunez 
18 
 
00:45:29 
112 
10 Run  
27 
Mariah Sibio 
39 
 
00:45:37 
119 
10 Run  
28 
Becky Bershtel 
25 
 
00:46:26 
10 Run  
29 
Jim Cody 
56 
 
00:46:31 
28 
10 Run  
30 
Darryl Zengler 
46 
 
00:47:11 
99 
10 Run  
31 
Thomas Woscek 
50 
 
00:47:17 
91 
10 Run  
32 
Phil Zamorano 
45 
 
00:47:49 
93 
10 Run  
33 
Carolyn Smuts 
33 
 
00:47:55 
80 
10 Run  
34 
Peter Bae 
53 
 
00:47:59 
13 
10 Run  
35 
Jessica Yuen 
14 
 
00:48:05 
143 
10 Run  
36 
Loenzo Herera 
55 
 
00:48:16 
118 
10 Run  
37 
Rich Rulison 
43 
 
00:48:32 
78 
10 Run  
38 
Charlie Weber 
38 
 
00:48:33 
88 
10 Run  
39 
Dominic Lazzaretto 
35 
 
00:48:49 
46 
10 Run  
40 
Johnny The Stud Pierce 
30 
 
00:49:06 
72 
10 Run  
41 
Sean Payne 
31 
 
00:49:09 
68 
10 Run  
42 
Jose Gudino 
59 
 
00:49:16 
38 
10 Run  
43 
Gabriel Schij 
59 
 
00:49:28 
124 
10 Run  
44 
Daniel Perez 
29 
 
00:49:44 
71 
10 Run  
45 
Mike Lozoya 
56 
 
00:49:50 
10 
10 Run  
46 
Ernest Chavez 
49 
 
00:49:52 
23 
10 Run  
47 
Diana Pacheco 
34 
 
00:50:20 
595 
10 Run  
48 
Robert Martinez 
47 
 
00:50:31 
104 
10 Run  
49 
Kenny Mack 
53 
 
00:50:45 
102 
10 Run  
50 
Don Luke 
52 
 
00:50:51 
51 
10 Run  
51 
Ed White 
41 
 
00:50:53 
89 
10 Run  
52 
Melissa Oshiro 
25 
 
00:50:54 
64 
10 Run  
53 
Brianna Martinez 
19 
 
00:50:56 
105 
10 Run  
54 
David Bojorquez 
46 
 
00:51:02 
18 
10 Run  
55 
Anthony Lee 
54 
 
00:51:08 
109 
10 Run  
56 
Dong Kuen Choe 
59 
 
00:51:12 
25 
10 Run  
57 
Soojoon Lee 
53 
 
00:51:14 
49 
10 Run  
58 
David Leech 
51 
 
00:51:38 
50 
10 Run  
59 
Herme Sotelo 
46 
 
00:51:59 
81 
10 Run  
60 
John Chauvin 
32 
 
00:52:13 
130 
10 Run  
61 
Lorraine Medina 
32 
 
00:52:38 
56 
10 Run  
62 
Oscar Oo 
28 
 
00:52:59 
61 
10 Run  
63 
Alfaro Maria 
36 
 
00:53:02 
115 
10 Run  
64 
Sheri Hale 
40 
 
00:53:07 
40 
10 Run  
65 
John Carey 
64 
 
00:53:20 
21 
10 Run  
66 
Erika Gonzales 
35 
 
00:53:33 
37 
10 Run  
67 
10 
Marvin Luke 
45 
 
00:53:44 
52 
10 Run  
68 
Maria Palmer 
45 
 
00:53:48 
95 
10 Run  
69 
11 
Stephen Fiechter 
45 
 
00:54:27 
36 
10 Run  
70 
Daniel Tan 
53 
 
00:54:30 
85 
10 Run  
71 
Alfonso Perez 
43 
 
00:55:02 
70 
10 Run  
72 
10 
Gary Mullican 
53 
 
00:55:35 
10 Run  
73 
Ed Kreitz 
39 
 
00:55:56 
45 
10 Run  
74 
10 
David Martyn 
42 
 
00:56:31 
54 
10 Run  
75 
Jay Yee 
14 
 
00:57:00 
149 
10 Run  
76 
Matha Antelo 
33 
 
00:57:34 
12 
10 Run  
77 
Geoff Kim 
39 
 
00:57:40 
98 
10 Run  
78 
Karen Koshi 
41 
 
00:58:03 
44 
10 Run  
79 
Laura Chaides 
48 
 
00:58:19 
141 
10 Run  
80 
Dennis Ploessel 
56 
 
00:58:41 
73 
10 Run  
81 
William Mosconi 
66 
 
00:58:50 
57 
10 Run  
82 
David Nizato 
67 
 
00:58:59 
60 
10 Run  
83 
Alberto Chavez 
74 
 
00:59:07 
120 
10 Run  
84 
Dona McBride 
56 
 
00:59:28 
55 
10 Run  
85 
11 
Ted Canfield 
52 
 
00:59:33 
121 
10 Run  
86 
Jennifer Shope 
25 
 
00:59:41 
79 
10 Run  
87 
Jason Bell 
33 
 
00:59:50 
15 
10 Run  
88 
Sasha Orpilla 
30 
 
01:00:09 
62 
10 Run  
89 
12 
John Yuen 
54 
 
01:00:26 
147 
10 Run  
90 
13 
Joseph Yuen 
54 
 
01:00:26 
148 
10 Run  
91 
Steve Be Cotte 
39 
 
01:00:46 
114 
10 Run  
92 
12 
Rafael Pascual 
46 
 
01:00:55 
66 
10 Run  
93 
Pamela Borrelli 
56 
 
01:01:00 
515 
10 Run  
94 
Tak Nikaido 
63 
 
01:01:04 
59 
10 Run  
95 
Bowoo Lee 
74 
 
01:01:11 
10 Run  
96 
Jeannie Suwanpruiksa 
33 
 
01:01:23 
83 
10 Run  
97 
Aubrie Vickers 
25 
 
01:01:35 
122 
10 Run  
98 
Chuck Laine 
63 
 
01:01:45 
140 
10 Run  
99 
14 
Gary Schillerx 
54 
 
01:01:54 
139 
10 Run  
100 
Amy Chauvin 
34 
 
01:02:08 
131 
10 Run  
101 
Dina Patterson 
34 
 
01:02:36 
67 
10 Run  
102 
Jose Ubeda 
14 
 
01:02:48 
94 
10 Run  
103 
Masako Yamada 
30 
 
01:03:12 
92 
10 Run  
104 
11 
Nick Real 
41 
 
01:03:13 
74 
10 Run  
105 
Lorena Beas 
26 
 
01:03:47 
14 
10 Run  
106 
Steven Coler 
58 
 
01:03:50 
136 
10 Run  
107 
Sylvia Thong 
11 
 
01:03:53 
145 
10 Run  
108 
12 
Henry Lee 
44 
 
01:04:30 
48 
10 Run  
109 
Doug Ferguson 
63 
 
01:05:28 
97 
10 Run  
110 
Nick Perez 
17 
 
01:05:41 
125 
10 Run  
111 
Diine Mack 
50 
 
01:06:06 
10 Run  
112 
10 
Marina Ortiz 
30 
 
01:06:09 
63 
10 Run  
113 
13 
Edward Cox 
45 
 
01:06:09 
30 
10 Run  
114 
Ted Do 
35 
 
01:07:15 
117 
10 Run  
115 
Nancy Cody 
47 
 
01:07:25 
29 
10 Run  
116 
Belinda R Lee 
52 
 
01:07:33 
47 
10 Run  
117 
Michele Vandeberghe 
42 
 
01:07:58 
87 
10 Run  
118 
Teresa Cheng 
10 
 
01:08:13 
146 
10 Run  
119 
Anna Eckel 
70 
 
01:08:37 
35 
10 Run  
120 
Margaret Garcia 
37 
 
01:09:21 
150 
10 Run  
121 
13 
Jeff Davis 
40 
 
01:09:35 
32 
10 Run  
122 
Shaun Latham 
35 
 
01:10:12 
107 
10 Run  
123 
11 
Ama Da Latham 
34 
 
01:10:45 
10 Run  
124 
Courtney Thong 
10 
 
01:10:55 
144 
10 Run  
125 
Lillian Chacl 
58 
 
01:11:15 
132 
10 Run  
126 
Linda Taing 
24 
 
01:11:24 
84 
10 Run  
127 
Maria Davis 
51 
 
01:12:19 
33 
10 Run  
128 
Kathleen Pena 
37 
 
01:12:26 
69 
10 Run  
129 
14 
Steve Naslund 
49 
 
01:12:48 
58 
10 Run  
130 
Hailey Chung 
17 
 
01:12:52 
27 
10 Run  
131 
12 
Brandie Roach 
32 
 
01:14:13 
76 
10 Run  
132 
Crystal Reindl 
38 
 
01:14:27 
75 
10 Run  
133 
15 
Vince Padilla 
49 
 
01:15:09 
65 
10 Run  
134 
Ric Chiongson 
57 
 
01:17:28 
24 
10 Run  
135 
15 
Jody Thurstan 
52 
 
01:21:30 
86 
10 Run  
136 
10 
John Hickman 
55 
 
01:24:41 
10 Run  
137 
Eloise Donnell 
63 
 
01:45:10 
101 
10 Run  
Luis Ibarra 
27 
 
00:15:35 
755 
5k Run  
Steven Crum 
16 
 
00:15:49 
701 
5k Run  
Angel Roman 
45 
 
00:17:00 
707 
5k Run  
Patrick Schwab 
17 
 
00:17:36 
623 
5k Run  
Paul Bailey 
17 
 
00:17:41 
507 
5k Run  
Mike Cortes 
19 
 
00:17:43 
801 
5k Run  
Nick Zimmerman 
17 
 
00:17:51 
674 
5k Run  
Patrick Cornejo 
42 
 
00:17:55 
531 
5k Run  
Jim Stimson 
50 
 
00:18:02 
693 
5k Run  
10 
Nate Bershtel 
27 
 
00:18:22 
675 
5k Run  
11 
Rick Csintalan 
44 
 
00:18:25 
684 
5k Run  
12 
Collin Stocksdale 
13 
 
00:18:31 
628 
5k Run  
13 
Gabriel Hilbert 
15 
 
00:18:33 
564 
5k Run  
14 
Evan Word 
17 
 
00:18:34 
1287 
5k Run  
15 
Cody Paningsoro 
16 
 
00:18:59 
597 
5k Run  
16 
Marshall Salley 
17 
 
00:19:00 
659 
5k Run  
17 
John Medved 
45 
 
00:19:16 
728 
5k Run  
18 
Jenessa Botello 
22 
 
00:19:25 
516 
5k Run  
19 
Jeff Salzman 
55 
 
00:19:31 
683 
5k Run  
20 
Lindsay Mckinley 
45 
 
00:19:48 
676 
5k Run  
21 
Rick Fernandez 
28 
 
00:19:50 
753 
5k Run  
22 
Mirza Gallardo 
40 
 
00:20:03 
734 
5k Run  
23 
Phil Torres 
51 
 
00:20:08 
699 
5k Run  
24 
Anet Meyer 
46 
 
00:20:20 
697 
5k Run  
25 
Eric Sobremisana 
39 
 
00:20:22 
700 
5k Run  
26 
Steven B Lee 
46 
 
00:20:24 
687 
5k Run  
27 
Chris Jeffers 
47 
 
00:20:27 
705 
5k Run  
28 
Betsy Hurley 
15 
 
00:20:36 
747 
5k Run  
29 
Howard Bland 
37 
 
00:20:36 
756 
5k Run  
30 
Rico Manuel 
52 
 
00:20:47 
763 
5k Run  
31 
Pablo Fajardo 
39 
 
00:21:13 
133 
5k Run  
32 
Bob Murray 
52 
 
00:21:27 
1253 
5k Run  
33 
John Hunter 
50 
 
00:21:33 
566 
5k Run  
34 
Mike Eck 
62 
 
00:21:43 
802 
5k Run  
35 
Grant Barnes 
15 
 
00:21:54 
511 
5k Run  
36 
Ron Shranko 
47 
 
00:22:05 
761 
5k Run  
37 
Mark Casas 
31 
 
00:22:09 
685 
5k Run  
38 
Jessica Cuevas 
25 
 
00:22:14 
532 
5k Run  
39 
Dow Lee 
28 
 
00:22:19 
579 
5k Run  
40 
10 
Rene Harding 
16 
 
00:22:21 
555 
5k Run  
41 
Jeremy Berryman 
37 
 
00:22:29 
513 
5k Run  
42 
11 
Vincent Dato-On 
15 
 
00:22:34 
534 
5k Run  
43 
Dan Dellinger 
29 
 
00:22:37 
713 
5k Run  
44 
Gustavo Zamorano 
20 
 
00:22:38 
691 
5k Run  
45 
Constantine Yap 
 
00:22:39 
749 
5k Run  
46 
David Hotchkiss 
47 
 
00:22:53 
565 
5k Run  
47 
Robert De Leon 
44 
 
00:23:03 
535 
5k Run  
48 
Patrick Acton 
27 
 
00:23:07 
736 
5k Run  
49 
Joe Stelo 
47 
 
00:23:10 
627 
5k Run  
50 
Tom Koshi 
35 
 
00:23:11 
577 
5k Run  
51 
Larry Quan 
58 
 
00:23:13 
608 
5k Run  
52 
12 
Andy Cheng 
14 
 
00:23:17 
813 
5k Run  
53 
Romeo Joson 
24 
 
00:23:22 
666 
5k Run  
54 
Robert McGinnis 
53 
 
00:23:28 
588 
5k Run  
55 
Cory Wei 
12 
 
00:23:47 
644 
5k Run  
56 
Michael Moore 
31 
 
00:24:03 
664 
5k Run  
57 
Kaela Crone 
13 
 
00:24:13 
906 
5k Run  
58 
Juan Rodriguez 
34 
 
00:24:18 
614 
5k Run  
59 
Brent Crone 
40 
 
00:24:32 
907 
5k Run  
60 
Bob Rice 
72 
 
00:24:36 
750 
5k Run  
61 
Isaac Fuentes 
35 
 
00:24:36 
541 
5k Run  
62 
Ian Harper 
40 
 
00:24:37 
557 
5k Run  
63 
13 
Eric Volivitch 
17 
 
00:24:38 
657 
5k Run  
64 
Anna Scott 
25 
 
00:24:38 
909 
5k Run